किमेतत्?

सङ्कलिकायाः शीर्षकः ‘जालिकानां जालशिष्टाचारः’ ‘Nettiquettes of Netizens’ इत्यस्य संस्कृतानुवादः।

अस्यां सङ्कलिकायाम् अहम् एतादृशानामेव स्वनिर्मितानाम् unauthenticated शब्दानाम् उपयोगं करोमि, ते कथं चिन्तिताः इत्यपि लिखामि। व्याकरणज्ञातारः desperately अपेक्षिताः, अज्ञातारः अपि, प्रोत्साहनार्थम्।

टीकाः प्रसादायन्ते....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s

%d bloggers like this: